Всеки от анализите, статиите или който и да е друг пост (наричани за краткост „Публикации“), публикуван на този сайт се счита за Изследователски материал и отразява единствено личното мнение на автора му към датата на писането му. Всяка публикация е израз на аналитична или образователна гледна точка и не е и не трябва да се възприема като препоръка, оферта или подтик за покупка, продажба или друг вид търгуване на акции, суровини, валути или друг финансов инструмент, както и не представлява персонализиран инвестиционен съвет или консултация и не представлява договор между автора и читателите на Изследователския материал.

Данните и информацията, съдържащи се в Изследователските материали са събрани с добра воля и се състоят от публично налична информация, идваща от публични източници, за които се вярва, че са такива, на които може да се разчита, точни и публично достъпни. Авторът не е проверявал от части или напълно тази информация и не дава никакви гаранции, че тази информация е точна, навременна, изчерпателна или подходяща за някаква конкретна цел. Всички цени, цитирани в Изследователските материали са индикативни цени за времето, отразено в Материала и следователно не могат да се смятат за текущи. Освен това, предишните резултати не са индикативни за бъдещи такива.

Всички Изследователски материали трябва да се считат за валидни и актуални само към момента на писането или публикуването им. След този момент може да са се случили корпоративни, пазарни, макро-икономически и други видове събития, които да имат потенциала да повлияят на мнението на автора, съдържащо се в Изследователския материал. Авторът не е по никакъв начин задължен да публикува или по друг начин да изрази каквато и да е част от тези променени възгледи или мнения или пък да промени оригиналния Изследователски материал, така че той да включва променените мнения или възгледи. Ако някой читател реши да провери дали възгледите на автора, изразени в Изследователския материал са същите, то той би трябвало да се свърже с автора.

Анализаторът/ите (т.е. авторът/ите на Изследването) гарантират, че освен ако не е упоменато друго в самото Изследване, то той/тя/те не притежават акции или други инструменти от обекта на Изследването. Изследователските материали, предоставени от авторите им, са независими изследвания и като такива на авторът/ите не е платено нищо от обектите на Изследването.

Цените на акциите може да се покачи или да спадне, а стойността на акциите, деноминирани в чужди валути, може да се влияе и от флуктуациите на съответните валутни курсове.

Търговията на финансовите пазари включва рискове и съществува потенциал за значителни загуби, и не е подходяща за всеки. Приема се, че институционалните инвеститори и читатели имат повече знание, разбират рисковете и са в състояние сами да поемат рискове. Индивидуалните инвеститори и читатели трябва да се обърнат към други институции и може да е необходимо да потърсят допълнителен съвет, преди да вземат каквото и да е решение. Те се съветват да се обърнат към компетентни институции за определянето на рисковия си профил, съответствието на финансовите инструменти на инвестиционната култура на конкретния индивидуален инвеститор и др. Авторът на Изследователски материал не е отговорен и не приема никакви задължения спрямо действията или бездействията, както и спрямо каквито и да са резултати, включително и загуба, от страна на лице, действащо въз основа на Изследователски материал (или Публикация). Всички лица приемат, че те действат или бездействат по своя собствена воля и няма да държат автора на която и да е публикация отговорен за своите резултати.

Изследователските материали са собственост на техните автори и не могат да се разпространяват, репродуцират, копират или цитират без предварителното писмено съгласие на автора им. При наличие на интерес, свържете се с нас.